Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Wanneer is er recht op politiek verlof?

Geplaatst op:5 augustus 2019

Het politiek verlof is geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:643. In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet arbeid en zorg was politiek verlof ook opgenomen, maar nadien is besloten om dit toch in het Burgerlijk Wetboek te laten omdat dit recht te ver afstaat van de doelstellingen van de Wet arbeid en zorg.

Politiek verlof onbetaald

Het politiek verlof geeft een werknemer het recht op onbetaald verlof voor het als lid bijwonen van vergaderingen van:

  • de Eerste Kamer, het algemeen bestuur van een waterschap, veenschap of veenpolder;
  • vertegenwoordigende organen die bij rechtstreekse verkiezingen worden samengesteld, met uitzondering van de Tweede Kamer (wel gemeenteraden en provinciale staten);
  • colleges van wethouders, gedeputeerden, en van het dagelijks bestuur van een waterschap, veenschap of polderschap van wie de functie niet volledig wordt bezoldigd (en dus meer een nevenfunctie is, zoals de wethouder van een gemeente met minder dan 30.000 inwoners).

Het gaat hier om een vorm van buitengewoon verlof, waarbij geen recht op doorbetaling van het loon bestaat, tenzij anders in de arbeidsovereenkomst of cao is geregeld. De wet gaat ervan uit dat werknemer en werkgever tezamen afspraken maken over de mate en invulling van het politiek verlof. Als zij geen overeenstemming bereiken, kan de kantonrechter hierover een beslissing geven.

Voorbeeld

Een werknemer, werkzaam als manager werkvoorbereiding voor 36 uur per week, heeft verzocht om politiek verlof van 28 uur per week voor het vervullen van een wethouderschap. De werkgever heeft dit verzoek afgewezen. De werknemer legt de kwestie voor aan de kantonrechter. Deze overweegt dat volgens de wet politiek verlof betrekking heeft op het als lid bijwonen van vergaderingen. De werknemer heeft volgens de rechter zijn belang bij het bijwonen van vergaderingen, voorbereiding, vertegenwoordiging op provinciaal en regionaal niveau en ambtelijk overleg voldoende aangetoond. De werkgever heeft als zijn belang aangevoerd dat zij geen functies kent waar minder dan 16 uur per week wordt gewerkt, en dat voor managementfuncties een minimum van 32 uur per week geldt. De kantonrechter stelt het politiek verlof vast op 12 uur per week, voorgenoemde belangen tegen elkaar afwegende. De werknemer heeft dan overdag 16 uur per week beschikbaar voor zijn wethoudersfunctie terwijl hij 24 uur per week beschikbaar blijft voor zijn eigen dan wel een andere functie in dienst van de werkgever, zo berekent de rechter. Bron: Ktr. ’s-Hertogenbosch, 6 juli 2006 (JAR 2006/216).

Opzegverbod

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer die politiek verlof heeft, niet opzeggen wegens het bijwonen van vergaderingen van vertegenwoordigende politieke lichamen. 

Hetzelfde geldt wanneer tussen de werkgever en de werknemer geen overeenstemming bestaat over het verlof, zolang de rechter nog geen beslissing over het verlof heeft genomen.

Bron: pwnet.nl

AMBTENARENRECHT

AMBTENARENRECHT

In Nederland hebben ambtenaren voorlopig nog een specifieke, eigen arbeidsrechtelijke regeling: het ambtenarenrecht. Daarbinnen bestaat onderscheid tussen verschillende ambtenaren: rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, onderwijsambtenaren en ambtenaren werkzaam in overige sectoren, zoals politieagenten of militairen. Veel van deze ambtenaren hebben hun eigen rechtspositieregelingen.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram