Nieuwe sancties Arbowet

Geplaatst op:15 september 2017

Sinds de per 1 juli vernieuwde regels van de Arbowet ziet Inspectie SZW scherper toe op naleving van de Arbowet. De regels voor de oplegging van boetes zijn vanaf 1 september aangepast op de nieuwe Arbowet en het Arbobesluit.
Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Door de Beleidsregel Boeteoplegging kan de Inspectie per 1 september direct een boete opleggen bij de werkgever die niet over een basiscontract beschikt.
Boetes en waarschuwingen
Een boete dreigt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Als er één of enkele taakafspraken in het contract ontbreken zal de werkgever eerst een waarschuwing krijgen, vergezeld van een eis tot naleving.
Voor de arbodienst geldt de verplichting om nauw samen te werken met de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) en de preventiemedewerkers. De preventiemedewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken met de ondernemingsraad, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts.
Second opinion
De werkgever moet erop toezien dat de bedrijfsarts een second opinion laat uitvoeren door een onafhankelijke bedrijfsarts; een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf waarin de eerste bedrijfsarts werkzaam is. In het basiscontract moet zijn vastgelegd welke bedrijfsarts(en) de second opinion mogen uitvoeren.
Boete voor bedrijfsartsen
In de Beleidsregel Boeteoplegging staat dat ook bedrijfsartsen beboet kunnen worden als ze hun verplichtingen volgens de nieuwe Arbowet niet nakomen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts geen klachtenprocedure heeft ingesteld, of zonder onderbouwing niet verwijst bij een verzoek om een second opinion.
Termijnen
De nieuwe regels voor oplegging van boetes gelden voor alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 zijn gesloten. Voor het aanpassen van al vóór 1 juli 2017 lopende contracten geldt een overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving. Volgens de Inspectie zal bij niet nakomen van verplichtingen in eerste instantie een waarschuwing worden gegeven.
Hulp nodig?
Laat uw basiscontracten opstellen door een juridisch specialist als Schravenmade Advocaten. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de juridische eisen die aan contracten gesteld worden. Bel ons op 0346-55 47 03 of maak gebruik van ons contactformulier.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram