Disclaimer

Algemene Voorwaarden Schravenmade & Partners Advocaten
Artikel 1
Schravenmade Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om via het inschakelen van aan haar verbonden personen de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
Artikel 2
Alle door Schravenmade Advocaten te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. Op de overeenkomst van opdracht zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, behoudens en voor zover Schravenmade Advocaten de toepasselijkheid ervan, door uitdrukkelijke en schriftelijke verwijzing naar de voorwaarden van haar opdrachtgever, niet heeft aanvaard.
Artikel 3
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Schravenmade Advocaten. Dit geldt ook in die gevallen, waar het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is, dat een aan het kantoor verstrekte opdracht, door een bepaalde medewerker van het kantoor uitgevoerd zal worden. De werking van het bepaalde in artikel 7:404 BW, welke bepaling voor laatst genoemd geval een regeling biedt, en de werking van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, waar een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gevestigd voor de gevallen, waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
Artikel 4
Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Schravenmade Advocaten verlangde gegevens en informatie, te verstrekken aan Schravenmade Advocaten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Schravenmade Advocaten verstrekte gegevens.
Artikel 5
Opdrachtgever verleent Schravenmade Advocaten bij de opdrachtverlening toestemming voor automatische bewerking van door Schravenmade Advocaten verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Opdrachtgever verleent toestemming tot contractsoverneming.
Artikel 6
De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de opdracht berusten uitsluitend bij Schravenmade Advocaten respectievelijk komen alleen Schravenmade Advocaten toe. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
Artikel 7
Indien bij de uitvoering van de opdracht van een opdrachtgever of anderszins zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die ingevolge de door Schravenmade Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt (worden) uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Een kopie van de polis(sen) met de voorwaarden, ligt (liggen) ter inzage bij het secretariaat van het kantoor. Bestuurders alsmede werknemers van Schravenmade Advocaten zijn niet individueel jegens opdrachtgever aansprakelijk. Schravenmade Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
Artikel 8
Uitvoering van een aan Schravenmade Advocaten verstrekte opdracht, geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Schravenmade Advocaten voor aanspraken van derden.
Artikel 9
Schravenmade Advocaten zal bij het inschakelen van derden, en bij de selectie van derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Schravenmade Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden. Schravenmade Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, namens opdrachtgever van Schravenmade Advocaten te aanvaarden.
Artikel 10
De opdrachtgever vrijwaart Schravenmade Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden, die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de kant van Schravenmade Advocaten.
Artikel 11
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Schravenmade Advocaten vast te stellen (gedifferentieerde) uurtarieven. Door Schravenmade Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen gescheiden in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een vast percentage van 8% over het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Artikel 12
De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij de betalingstermijn van declaraties 14 dagen bedraagt na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur staat vermeld. Verrekening met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, of opschorting van betaling, door opdrachtgever is niet toegestaan. Bij gebreke van tijdige betaling van de factuur is de opdrachtgever met ingang van de vijftiende dag van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentepercentage van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Schravenmade Advocaten is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is Schravenmade Advocaten na voorafgaande aankondiging bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken, zonder dat dat tot enige schadeplichtigheid van Schravenmade Advocaten kan leiden.
Artikel 13
Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 uitblijft en Schravenmade Advocaten tot buitengerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 10% van de opeisbare som met een minimum van Euro 250,-. Ingeval Schravenmade Advocaten na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen over gaat, is opdrachtgever gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedure(s), waaronder begrepen het aantal met bedoelde incassomaatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief als bedoeld in artikel 11.
Artikel 14
Bij uitsluiting is Nederlands recht op deze opdracht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Artikel 15
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Utrecht. De algemene voorwaarden liggen voorts ter inzage bij het secretariaat van het kantoor en worden op verzoek toegezonden. Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden worden geraadpleegd op de website van Schravenmade Advocaten: www.schravenmade.nl.Algemene Voorwaarden Schravenmade & Partners Advocaten


Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram