Geplaatst op:5 september 2019

Een getuigschrift: hoe zit het eigenlijk?

Als een werknemer erom vraagt is een werkgever op grond van de wet verplicht om bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken. Maar wat moet er in zo’n getuigschrift staan? Wat mag erin? En wat vooral ook niet? Schravenmade Advocaten legt het graag uit.

Een getuigschrift is een verklaring van een werkgever dat een werknemer gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst is geweest. Werknemers kunnen dit getuigschrift gebruiken tijdens een sollicitatie bij een nieuwe werkgever.

Vaak verstrekt een werkgever bij het einde van het dienstverband uit zichzelf een getuigschrift. Doet hij dat niet? Dan is hij daar, als de werknemer erom vraagt, wel toe verplicht. Dit staat in de wet (artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek). Het maakt daarbij niet uit of de werknemer zelf ontslag neemt of wordt ontslagen. Het recht op een getuigschrift kan niet worden uitgesloten in de arbeidsovereenkomst.

Wat moet er in een getuigschrift komen te staan?

In de wet is ook opgenomen wat er minimaal in een getuigschrift moet staan:

  1. De aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week.
  2. De begin- en einddatum van het dienstverband.
  3. In de wet is ook opgenomen wat er minimaal in een getuigschrift moet staan:

  4. Een opgave van de manier waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  5. Een opgave van de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
  6. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd: de reden van opzegging.

Vraagt de werknemer hier niet om? Dan moet een werkgever volstaan met alleen a. en b.

Weigert een werkgever een getuigschrift af te geven? Of weigert hij de gegevens onder c. tot en met e. te verstrekken? Dan is hij aansprakelijk voor de schade, zowel ten opzichte van de werknemer als ten opzichte van derden.

Wat als er onjuiste informatie in een getuigschrift staat?

De werkgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het getuigschrift. Staat er (opzettelijk) onjuiste informatie in? Dan is hij aansprakelijk voor de schade die daardoor kan ontstaan. Dat is ook het geval als er overbodige negatieve informatie in het getuigschrift wordt opgenomen.

Een positief of negatief getuigschrift?

Als een werknemer altijd goed heeft gefunctioneerd en partijen in goed overleg uit elkaar gaan, zal het getuigschrift meestal geen problemen opleveren. De schoen gaat pas wringen als een werknemer niet goed heeft gefunctioneerd, wordt ontslagen, of als partijen in een negatieve sfeer uit elkaar gaan. De werkgever zal dan niet altijd geneigd zijn om een positief getuigschrift af te geven. Dat hoeft ook niet. Er is slechts een wettelijke verplichting om een getuigschrift af te geven, geen verplichting om een positief getuigschrift af te geven. Dit is in de rechtspraak bekrachtigd. In een dergelijk geval mag de werkgever volstaan met een getuigschrift dat aan de minimale wettelijke vereisten voldoet, waarbij de informatie zoals beschreven onder c. tot en met e. ook in meer neutrale bewoordingen kan worden weergegeven.

Een minimaal getuigschrift is voor een werknemer echter van weinig waarde. Een dergelijk getuigschrift zegt nieuwe werkgevers namelijk niet zoveel. Sterker nog, het feit dat het functioneren van de werknemer niet of slechts zeer beknopt is weergegeven, kan bij een potentiële nieuwe werkgever vragen oproepen. Om die reden doen werknemers er dus goed aan om nog tijdens de ontslagprocedure met de werkgever afspraken te maken over de inhoud en toon van het getuigschrift.

Hoe zit het met referenties?

Werknemers vragen een werkgever ook regelmatig om als referent op te treden. Een werkgever is hier níet toe verplicht. Maar als hij wel referent wil zijn moet hij dat wel zorgvuldig doen. Verstrekt hij onnodig of onjuiste negatieve informatie? Dan kan hij aansprakelijk zijn voor de schade die daardoor ontstaat, bijvoorbeeld omdat de ex werknemer op grond van die informatie niet wordt aangenomen bij een nieuwe werkgever.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of een andere vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Onze specialisten staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram