Geplaatst op:19 april 2016

Bent u eigenaar geworden van gemeentegrond?

Woont u aan de wal in Maarssenbroek en heeft u ook een brief van de gemeente Stichtse Vecht hierover ontvangen? Wilt u weten wat uw rechten zijn en of u misschien eigenaar bent geworden van de grond?
Woont u aan de wal in Maarssenbroek en heeft u ook een brief van de gemeente Stichtse Vecht hierover ontvangen? Wilt u weten wat uw rechten zijn en of u misschien eigenaar bent geworden van de grond?
Veel bewoners die wonen aan de wal aan de rondweg van Maarssenbroek hebben al jaren geleden gemeentegrond in gebruik genomen. Bijvoorbeeld doordat de tuin is doorgetrokken tot aan de wal.
Bent u eigenaar van de grond?
Het hangt van een aantal punten af of u eigenaar bent geworden van deze grond en dus van de vraag of de gemeente de grond kan terugvorderen. U kunt op twee manieren eigenaar worden van gemeentegrond, namelijk door middel van:

  1. ­Verkrijgende verjaring (te goeder trouw 10 jaar)
  2. Bevrijdende verjaring (niet te goeder trouw 20 jaar)

 
Verkrijgende verjaring
Zo wordt de eigendom van een stuk grond volgens artikel 3:99 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verkregen door de bezitter te goeder trouw, na een onafgebroken bezit van tien jaren. Een bezitter is te goeder trouw wanneer deze persoon zich redelijkerwijze als rechthebbende mocht beschouwen (artikel 3:118 BW). Bijvoorbeeld de bezitter die niet wist en ook niet kon weten dat hij van een onbevoegde verkreeg (bijvoorbeeld bij de koop van een huis waarbij de tuin al deels op gemeentegrond lag). De verjaringstermijn van 10 jaar begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het bezit is verkregen.
Bevrijdende verjaring
In artikel 3:105 van het Burgerlijk Wetboek is nog een tweede verjaringsmogelijkheid gegeven. Als een stuk grond gedurende meer dan 20 jaar (zie artikel 3. 306 van het Burgerlijk Wetboek) onrechtmatig in bezit is gebleven van een of meer anderen (de bezitter), dan is het recht van de eigenaar (In dit geval dus de gemeente) om daaraan een einde te maken verjaard (zie 3.314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Degene die op dat moment de grond in bezit heeft, wordt daarvan eigenaar.
Bezitter
Alleen een bezitter kan eigenaar worden van een onroerende zaak door verjaring. Bezit is het houden van een goed voor jezelf (dus niet huren/pachten) en je de feitelijke macht te verschaffen.
Deze machtsuitoefening dient zodanig duidelijk te zijn dat het bezit van de oorspronkelijke bezitter teniet wordt gedaan en dat hij hieruit moet kunnen afleiden dat de inbezitnemer van mening is eigenaar te zijn en dat hij daarom tijdig maatregelen moet nemen om de inbreuk op zijn recht te beëindigen.
Een goed voorbeeld van deze machtsuitoefening is het plaatsen van een hek of tuinhuisje op de grond waardoor anderen niet meer op de grond kunnen komen.
Verjaring tegengaan
Als de verjaringstermijn van 10 of 20 jaren nog niet is verstreken, is er nog geen sprake van verjaring en bent u nog geen eigenaar geworden. Tijdens de looptijd van de verjaring kan de verjaring worden tegengegaan doordat de gemeente de verjaring stuit (artikel 3:316 BW en verder).
De gemeente dient de verjaring te stuiten door een schriftelijke aanmaning aan de burger te sturen en binnen zes maanden een stuitingshandeling zoals een revindicatieactie in te stellen bij de rechtbank. De verjaring kan ook worden gestuit doordat u zelf heeft erkend dat de gemeente eigenaar is van de grond. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren.
Let er dus goed op wat u zegt of schrijft aan de gemeente!
Bewijs
Als u als bewoner stelt dat er sprake is van verjaring van de grond en de gemeente is het  hier niet mee eens, dan dient u te bewijzen dat u de grond 10 of 20 jaar in bezit heeft . Dit kan door middel van foto’s, verklaringen, getuigen enzovoort.
Conclusie
Of u eigenaar bent van de grond hangt dus af van een aantal dingen:

  • ­ Het moment dat de gemeentegrond door u of uw voorgangers in bezit is genomen;
  • Of er sprake is van te goeder trouw of niet te goeder trouw;
  • Of de looptijd van de verjaring is verstreken;
  • Of de gemeente de verjaring tijdig heeft gestuit of dat u heeft erkend dat de gemeente nog eigenaar is;
  • Of u kunt bewijzen wanneer u (of voorgangers) de grond in bezit heeft genomen.

Heeft u nog vragen over uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met:
Jojanneke Schravenmade­-Baas
[email protected]
Bernard Baas
[email protected]

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram