Geplaatst op:20 mei 2019

Inschakeling van uitzendkrachten: de driepartijenverhouding

Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener.

Het is dus een driepartijenverhouding, terwijl ‘gewone’ arbeidsrelaties uit twee partijen bestaan.  In de praktijk is de gang van zaken, dat een uitzendkracht zich inschrijft bij een uitzendbureau en deze voor hem op zoek gaat naar tijdelijk werk. Aan de andere kant ontvangt het uitzendbureau van een bedrijf of instelling aanvragen voor tijdelijk personeel. Deze fase kenmerkt zich door vrijblijvendheid. De uitzendkracht is niet verplicht aangeboden werk te accepteren en ook de inlener kan zijn aanvraag intrekken.

Uitzendwerk heet juridisch het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Het moet dus gaan om het bedrijfsmatig bemiddelen en uitlenen van arbeidskrachten aan bedrijven of instellingen (de inlener). Er komt daarbij geen arbeidsovereenkomst met de inlener tot stand. De arbeid wordt wel verricht onder toezicht of leiding van de inlener.

Contractuele relaties in driepartijenverhouding

Bij een driepartijenverhouding is algemeen aanvaard dat bij de totstandkoming van de uitzendovereenkomst tussen uitzendkracht en inlener geen contractuele relatie ontstaat. Het is het uitzendbureau dat de uitzendkracht loon uitbetaalt en sociale premies en loonbelasting voor hem afdraagt, en niet het inlenende bedrijf. Wel wordt er enerzijds tussen uitzendbureau en uitzendkracht, en anderzijds tussen inlener en uitzendbureau een overeenkomst gesloten.

Relatie uitzendbureau - uitzendkracht

De wet bestempelt de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht als een uitzendovereenkomst. Volgens de ‘wettelijke definitie’ is de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld aan een derde, om naar aanleiding van een opdracht die de derde aan de werkgever heeft verstrekt, arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Relatie inlener en uitzendkracht

Algemeen wordt aangenomen, dat tussen de uitzendkracht en de derde (die meestal de inlener wordt genoemd) geen contractuele, maar een feitelijke relatie bestaat. Dit uit zich onder meer in de volgende kenmerken van de relatie:

  • De inlener is geen loon verschuldigd aan de uitzendkracht. Hij betaalt het uitzendbureau een bepaalde vergoeding voor het ter beschikking stellen van de uitzendkracht. De uitzendkracht op zijn beurt heeft alleen een loonvordering op het uitzendbureau.
  • De inlener is niet verplicht de uitzendkracht werk te verschaffen, maar kan deze desgewenst terugsturen naar het uitzendbureau. De werknemer is in beginsel vrij om zonder opzegtermijn zijn werkzaamheden bij de inlener te beëindigen.

Toch is de verhouding tussen uitzendkracht en inlener geen geheel vrijblijvende verhouding. De inlener oefent het feitelijk werkgeversgezag uit over de uitzendkracht die de nadere aanwijzingen van de inlener zal moeten opvolgen bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Dit kan leiden tot een reflexwerking van de overige regels uit het arbeidsovereenkomstenrecht.

Voorbeeld

Een werknemer is ongeveer 17 jaar via een uitzendbureau gedetacheerd bij de gemeente. De gemeente deelt het uitzendbureau schriftelijk mee dat de werknemer een verstoorde arbeidsverhouding heeft gecreëerd en dat men geen gebruik meer wil maken van zijn diensten. De werknemer vordert bij de kantonrechter dat de gemeente de brief intrekt. De kantonrechter oordeelt dat op grond van de reflexwerking van boek 7 titel 10 BW van de inlener verwacht mag worden dat hij bij de uitoefening van zijn toezichthoudende en leidinggevende taken zich overeenkomstig als een goed werkgever als bedoeld in art. 7:611 BW gedraagt. Doordat de gemeente de verwijten aan de werknemer niet aannemelijk kan maken en deze desondanks naar buiten heeft gebracht, gedraagt de gemeente (niet zijnde de formele werkgever) zich onrechtmatig tegenover de werknemer. De gemeente wordt veroordeeld tot intrekking van de brief (Bron: Ktr. Sneek, 10 november 2006 LJN AZ5027).

De inlener is, naast het uitzendbureau, in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer leidt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Relatie uitzendbureau - inlener

De overeenkomst tussen uitzendbureau en inlener wordt beschouwd als een overeenkomst van opdracht. Voor de zakelijke relatie tussen het uitzendbureau en de inlener/opdrachtgever zijn tevens de Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstelling van uitzendkrachten van belang.

Veel leden van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) hanteren de algemene voorwaarden van de ABU, maar zij hebben de vrijheid om daar van af te wijken. In deze voorwaarden zijn zaken geregeld als de aansprakelijkheid voor schade en verliezen veroorzaakt door uitzendkrachten, garanties omtrent de veiligheid van uitzendkrachten, de gang van zaken met nota’s en werkbriefjes, de betalingsvoorwaarden en de aan het uitzendbureau te betalen vergoeding als de inlener de uitzendkracht in dienst neemt.

Bijzondere bepalingen voor de uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is volgens de wet een arbeidsovereenkomst. De bepalingen van het arbeidsovereenkomstenrecht zijn er dan ook op van toepassing. Echter, zolang de uitzendkracht nog geen 26 weken voor het uitzendbureau gewerkt heeft, gelden hierop twee belangrijke uitzonderingen, die de uitzendovereenkomst zo bijzonder maken. Het keten-en-periodesysteem is niet van toepassing. Er kan in de uitzendovereenkomst bedongen worden dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de uitzending op verzoek van de inlener eindigt: het zogeheten uitzendbeding.

Let op

Het uitzendbeding moet schriftelijk en individueel worden overeengekomen. Een beding in de cao is onvoldoende (Bron: Kantonrechter Zutphen, 6 februari 2007 – LJN BA0896).

 

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram