Geplaatst op:19 april 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst

In Nederland hebben wij een duaal ontslagstelsel. Dit houdt in dat een werknemer slechts op twee manieren ontslagen kan worden, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via een ontslagaanvraag bij het UWV werkbedrijf.

Hieronder volgt een overzicht van de ontbindingsprocedure.
De ontbindingsprocedure begint met het schriftelijk indienen van een verzoekschrift bij de sector kanton van de rechtbank. Nadat het verzoek is ingediend stuurt de griffie van het Kanton de stukken een aantal dagen later door aan de andere partij. Die wordt verzocht om binnen enkele weken een verweerschrift in te dienen. In het verweerschrift kan men trachten de kantonrechter duidelijk maken op welke grond(en) er bezwaren zijn tegen het ontslag. Mocht het tot een ontbinding komen dan kan worden aangeven waarom er al dan niet aanspraken kunnen zijn op een ontslagvergoeding. In de brief van de griffie staat eveneens de datum vermeldt waarop de mondelinge behandeling plaats zal vinden.
Een mondelinge behandeling vindt in de meeste gevallen binnen 3 tot 6 weken plaats. Werknemer en werkgever verschijnen vergezeld van hun advocaten voor de kantonrechter. De kantonrechter stelt beide partijen in gelegenheid het verzoek- en verweerschrift toe te lichten. Ook kan hij de partijen vragen stellen en zo proberen hen tot overeenstemming te laten komen. Mocht er geen overeenstemming bereikt worden dan volgt meestal na ongeveer twee weken de uitspraak van de rechter in de vorm van een beschikking.

Inhoudelijke ontbindingsprocedure

In de beschikking (vonnis) geeft de kantonrechter aan of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt ontbonden. Wanneer de kantonrechter het verzoek afwijst blijft het dienstverband bestaan. Wijst de kantonrechter het verzoek toe dan bepaalt hij tevens de datum waarop de overeenkomst ontbonden zal worden. Hierbij hoeft de rechter geen rekening te houden met opzegtermijnen. Met opzegverboden houdt hij in zoverre rekening dat hij het eventuele bestaan van een verbod mee laat wegen bij het nemen van een beslissing. Ook beslist de kantonrechter of de werknemer recht heeft op een ontbindingsvergoeding. Tegen deze beschikking is in principe geen hoger beroep mogelijk. Mocht de kantonrechter besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een ontslagvergoeding dan komt de verzoeker nog de mogelijkheid toe het verzoek in te trekken. Wanneer de verzoeker dit doet blijft de arbeidsovereenkomst in stand en daarmee het dienstverband dus bestaan.

Formele ontbindingsprocedure

In de meeste gevallen komt het niet tot een mondelinge behandeling voor de kantonrechter. Verreweg de meeste zaken worden afgedaan door het sturen van verzoek en verweerschrift naar de kantonrechter. De partijen zijn dan de condities waaronder de arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden (tijdstip, hoogte ontslagvergoeding e.d.) reeds overeengekomen. Het indienen van een verweerschrift is in zo'n geval bedoeld om verwijtbare werkloosheid te voorkomen en zo de aanspraak op een WW uitkering veilig te stellen. De Kantonrechter neemt de stukken door en keurt deze goed en wijst dienovereenkomstig vonnis, waardoor de arbeidsovereenkomst onder de overeengekomen voorwaarden ontbonden wordt.
De ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan contractueel niet worden beperkt of uitgesloten.
Mocht u vragen hebben over de ontbinding van arbeidsovereenkomsten dan kunt u altijd contact op nemen met een van onze advocaten.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram