Geplaatst op:3 oktober 2020

Er komt franchisewetgeving aan

Naar het zich nu laat aanzien wordt er op 1 januari 2021 nieuwe wetgeving van  kracht: de Wet franchise. Tot nu toe ontbrak het in Nederland aan specifieke  franchisewetgeving. Partijen bij een franchiseovereenkomst mochten in principe  afspreken wat zij wilden. Schravenmade Advocaten legt uit wat daar vanaf 1  januari in gaat veranderen.  

De Wet franchise  

Het doel van de Wet franchise is om de relatie tussen franchisegevers en  franchisenemers meer in balans te brengen. Daarmee wil de wetgever de positie van  franchisenemers versterken. In de wet (artikel 7:911 e.v. van het Burgerlijk Wetboek)  zien we daarom veel regels die met dat doel zijn opgesteld.  

Welke regels worden van kracht?  

 • Franchisegevers moeten vanaf 1 januari tijdig (minimaal 4 weken voor de  franchiseovereenkomst wordt getekend) de in de wet voorgeschreven informatie  delen met potentiële franchisenemers. In de daaropvolgende periode van 4 weken  mogen zij geen aanvullende voorwaarden stellen of voor de franchisenemer  negatieve wijzigingen in de overeenkomst doorvoeren. Ook mogen zij potentiële  franchisenemers in die ‘stand-still’ periode niet dwingen om alvast bepaalde  investeringen te doen of documenten te tekenen (met uitzondering van de  geheimhoudingsovereenkomst). Dit stelt franchisenemers in staat zich te laten  adviseren en een weloverwogen beslissing te nemen om zich wel of niet aan te  sluiten bij de franchiseformule.  

  Deze regels gelden niet als al bestaande franchisegevers en franchisenemers  binnen dezelfde formule een volgende overeenkomst sluiten.  
 • Potentiële franchisenemers moeten zelf ook informatie over hun financiële positie  aan franchisegevers verstrekken. Bovendien moeten zij binnen de redelijkheid en  billijkheid ook zelf onderzoek doen voordat zij een franchiseovereenkomst sluiten.  
 • In de franchiseovereenkomst moeten bepalingen worden opgenomen over het beëindigen van de overeenkomst en goodwill. Zo moeten er bepalingen komen  over:  
  > De wijze waarop wordt vastgesteld óf er goodwill aanwezig is.  
  > Als dat zo is, hoe de omvang daarvan wordt vastgesteld en in welke mate die goodwill is toe te rekenen aan de franchisegever. 
  > Hoe de goodwill die is toe te rekenen aan de franchisenemer aan hem zal  worden vergoed.  
 • Een concurrentiebeding dat de franchisenemer beperkt om na afloop van de  franchiseovereenkomst concurrerende activiteiten te ontplooien is vanaf 2021  alléén geldig als dit strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de knowhow van  de formule van de franchisegever. Bovendien moet een dergelijk beding schriftelijk  worden vastgelegd én worden beperkt in tijd (tot maximaal 1 jaar na afloop van de  franchiseovereenkomst) en gebied (alleen het gebied waarbinnen de  franchisenemer werkzaam was).  
 • Franchisegevers moeten franchisenemers bijstand en commerciële en technische  ondersteuning bieden. Franchisenemers moeten hier, als zij daar behoefte aan hebben, ook zelf om vragen.  
 • Franchisegevers moeten franchisenemers tijdig informeren over voor hen relevante  onderwerpen. Bijvoorbeeld over de besteding van de franchisevergoedingen, maar ook over wijzigingen in de overeenkomst of de uitrol van een afgeleide formule.  
 • Op bepaalde onderwerpen krijgen franchisenemers instemmingsrecht. Zo moeten  franchisenemers vanaf 1 januari 2021 onder meer vooraf instemmen met  wijzigingen van de overeenkomst en met veranderingen van de franchiseformule  die voor de franchisenemer van belang zijn en investeringen verlangen of andere  financiële gevolgen hebben.  
 • Franchisegever en franchisenemer moeten vanaf 1 januari minimaal eenmaal per  jaar overleggen.  

Daarnaast is in de wet de vrij algemene bepaling opgenomen dat de franchisegever  en de franchisenemer zich over en weer als een goed franchisegever respectievelijk  franchisegever moeten gedragen.  

Bestaande overeenkomsten: op onderwerpen een overgangsperiode van 2 jaar 

De Wet franchise is zogenaamd dwingend recht. Dat betekent dat partijen die vanaf 1  januari 2021 een nieuwe franchiseovereenkomst willen sluiten, zich aan deze wet  moeten houden. Zij mogen slechts van de regels afwijken als dat in het voordeel is  van de franchisenemer. 

Voor bestaande franchiseovereenkomsten met een looptijd voorbij 1 januari 2021  komt er voor de bepalingen over goodwill, non-concurrentie en het instemmingsrecht  een overgangsperiode van 2 jaar. Deze regels worden voor die overeenkomsten dus  pas op 1 januari 2023 van toepassing. De overige regels zijn op 1 januari 2021 wel  direct van kracht. Het is dus belangrijk om bestaande franchiseovereenkomsten en  processen hier op aan te (laten) passen.  

Vragen?  

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u laten controleren of uw huidige  franchiseovereenkomst aan de nieuwe wet voldoet? Neem dan gerust contact op, de  specialisten ondernemings- en contractenrecht van Schravenmade Advocaten staan  voor u klaar!  

ARBEIDSRECHT

nieuwe zzp wetgeving komt langzaam in beeld

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram