Geplaatst op:2 oktober 2020

Het UBO-register is er: registreer uw UBO op tijd

Eindelijk is het er: het UBO-register. Sinds 27 september 2020 moeten zo’n 1,5  miljoen organisaties hun UBO’s in dit nieuwe register gaan inschrijven. Ook nieuw  op te richten organisaties krijgen met het register te maken. In dit blog vertelt  Schravenmade Advocaten er meer over.  

Wat is een UBO en wat is het UBO-register?  

Het is alweer even geleden dat wij u informeerden over het UBO-register. We nemen  u dus graag nog even mee terug: wat is ook alweer een UBO, wat is het UBO-register  en waarom moest dat register er komen?  

Op grond van de Vierde en Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn zijn alle EU-lidstaten  sinds 10 januari 2020 verplicht om een UBO-register in te stellen. In dat register moet  nauwkeurige en actuele informatie over de identiteit van UBO’s worden opgenomen.  Daarbij staat UBO voor ultimate beneficial owner ofwel uiteindelijk belanghebbende  van de organisatie. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, en wel de persoon die de  uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de organisatie.  

Met deze registers hoopt de (Europese) overheid witwaspraktijken, fraude en  terrorismefinanciering beter te kunnen bestrijden. En omdat een deel van de  gegevens openbaar wordt, kunnen andere organisaties beter geïnformeerd besluiten  met wie zij zaken willen doen.  

De Nederlandse overheid heeft de streefdatum van 10 januari 2020 niet gehaald.  Organisaties moeten sinds 27 september 2020 hun UBO’s registreren. Dat moet bij de  KvK, omdat het UBO-register wordt gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer  van Koophandel (KvK).  

In dit blog kunt u lezen voor welke organisaties de registratieplicht precies geldt,  welke gegevens in het UBO-register worden opgenomen en hoe het is gesteld met de  privacy-aspecten van het register.  

Nieuw op te richten rechtspersonen  

Vanaf 27 september moeten nieuw op te richten rechtspersonen hun UBO’s opgeven  op het moment dat zij zich registreren bij de Kamer van Koophandel. Dit moet bij de  balie van de KvK of via de notaris. Het kan niet online.  

Bestaande rechtspersonen  

Voor bestaande organisaties geldt een overgangsperiode van 18 maanden. Zij  moeten dus uiterlijk op 27 maart 2022 hun UBO’s geregistreerd hebben. Dit kan  online, met een papieren formulier of via de notaris.  

De UBO en de pseudo-UBO  

Iedere organisatie moet minimaal 1 UBO registreren. Daarbij maken we onderscheid  tussen:  

  • De bezits-UBO: een UBO die een (direct of indirect) belang heeft van ten minste  25% in het aandelenkapitaal van een onderneming of de begunstigde is van ten  minste 25% van het vermogen van de onderneming.  
  • De zeggenschaps-UBO: een UBO die ten minste 25% van de stemrechten kan  uitoefenen in de algemene vergadering.  

Een organisatie kan dus meerdere UBO’s hebben. Is het op grond van deze definities  niet duidelijk wie de UBO is? Dan moet de organisatie een of meer zogenaamde  pseudo-UBO’s aanwijzen. Een pseudo-UBO is een natuurlijk persoon die behoort tot  de directie of het hoger leidinggevend personeel van de organisatie. Bij een bv zal  dat vaak de statutair bestuurder zijn.  

Verantwoordelijkheid en sancties  

De verantwoordelijkheid voor de registratie van de UBO ligt bij de organisatie. UBO’s  hebben wel een zogenaamde meewerkverplichting: zij moeten de organisatie de  informatie verschaffen om de registratie te kunnen doen.  

Als een organisatie niet aan de UBO-registratieverplichting voldoet, kunnen er  strafrechtelijke en administratiefrechtelijke sancties worden opgelegd, zowel aan de  organisatie als aan de UBO.  

Wwft-instellingen  

Wwft-instellingen, zoals advocaten- en notariskantoren, banken en trustkantoren  hebben sinds 27 september 2020 een terugmeldingsplicht. Dat betekent dat zij een  melding moeten maken bij de KvK als zij constateren dat de gegevens van de  (pseudo-)UBO niet correct of niet volledig zijn.  

Vragen?  

Heeft u vragen over uw UBO-registratieplicht? Neem dan contact met ons op, de  specialisten Schravenmade Advocaten staan voor u klaar. 

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram