Wat doet u met incassokosten?

Geplaatst op:16 maart 2019

Helaas heeft bijna iedere ondernemer last van onbetaalde facturen. Wat doe je dan? Je kan een incassokantoor inschakelen, of een deurwaarder of advocaat, maar je kan ook veel zelf doen. Je kan dan ook zelf de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente vorderen.  

Voor wat betreft het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten moet een onderscheid worden gemaakt tussen een consument of een zakelijke partij.

Consumenten

Buitengerechtelijke incassokosten kunnen bij consumenten pas in rekening worden gebracht als is voldaan aan twee eisen:

  1. De consument moet in verzuim zij. Dit betekent dat ofwel de betalingstermijn van de factuur moet zijn overschreden, ofwel dat de consument per brief of e-mail is aangemaand de betaling binnen een nader gespecificeerde redelijke termijn te voldoen.
  2. De schuldeiser (of iemand namens schuldeiser) moet aan de consument een veertiendagenbrief hebben gezonden.Deze veertiendagenbrief moet voldoen aan de volgende criteria:
  • De brief moet schriftelijk of per e-mail worden verzonden.
  • De consument moet veertien dagen de tijd hebben om na ontvangst van de brief tot betaling over te kunnen gaan. De vermelding dat betaald moet worden “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” is niet juist. De formulering dat incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet wel aan de wettelijke eisen.
  • De hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente moet in de brief exact worden gespecificeerd. Deze kun je hier berekenen.
  • De genoemde buitengerechtelijke incassokosten mogen niet hoger zijn dan is toegestaan. Het bedrag mag wel lager zijn dan de wettelijke maximale hoogte, voor zover in de gerechtelijke procedure ook dit lagere bedrag wordt gevorderd.

Indien de schuldeiser niet voldoet aan deze eisen, heeft hij geen recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Indien aan de bovenstaande eisen is voldaan en de consument toch binnen de termijn van de veertiendagenbrief betaalt, heeft de schuldeiser geen recht op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Zakelijke partijen

Voor het vorderen van buitengerechtelijke kosten van een zakelijke partij niet de eisen die voor consumenten gelden. Hier geldt de eis dat:

  1. De kosten zijn gemaakt voor redelijke buitengerechtelijke incassohandelingen.
  2. De kosten zijn gemaakt anders dan ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak.

In de praktijk komt het erop neer dat het zal moeten gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een – niet aanvaard- schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op de gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Rechtbanken zijn wat dat betreft streng; niet snel is aan deze norm voldaan. Het is in de praktijk makkelijker om van consumenten buitengerechtelijke kosten te vorderen, dan van zakelijke partijen. Het is dus belangrijk de vordering goed te onderbouwen als je uiteindelijk gaat procederen.

Hoogte van de buitengerechtelijke kosten

De buitengerechtelijke incassokosten moeten worden berekend over de gevorderde hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde rente. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld in een tabel van het Besluit BIK. Deze staffel geldt in de praktijk voor debiteuren die als consument hebben te gelden als voor zakelijke debiteuren.

In uitzonderingsgevallen zouden hogere buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden gevorderd als de schuldeiser gemotiveerd stelt en bij betwisting bewijst dat de werkelijke kosten hoger zijn geweest, en dat het redelijk was om buitengerechtelijk kosten te maken tot dit bedrag.

Samenvatting

Als schuldeiser is het van belang de eisen strikt in acht te nemen, omdat anders geen recht bestaat op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Schravenmade Advocaten. Wij staan voor u klaar.

Auteur: Jojanneke Schravenmade-Baas

INCASSO

INCASSO

Het komt tegenwoordig veel voor dat de vordering niet of niet tijdig wordt voldaan. Wij kunnen tegen scherpe tarieven u de incasso uit handen nemen.

Wij geven er in principe de voorkeur aan dat tegenpartij de vordering vrijwillig voldoet. Afhankelijk van het geval zullen er een aantal telefoontjes worden gepleegd en een aantal brieven (of faxen) worden verzonden voordat een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram