Geplaatst op:1 januari 2021

Wetswijzigingen voor HR in 2021

Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee. Zo ook 2021. Dit zijn de wetswijzigingen vanaf 1 januari 2021 die voor HR van belang zijn.

Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV.

Het gaat om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en er moet voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Compensatie wegens pensionering van de werkgever kan alleen als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd. In de gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding staan de termijnen vermeld waarbinnen compensatie kan worden aangevraagd.

Adequate pensioenregeling payrollwerknemers

Vanaf 1 januari 2021 vallen payrollwerknemers niet meer onder verplichtstelling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). De payrollwerkgever is verplicht tijdig te zorgen voor een andere, ‘adequate pensioenregeling’.

Dit vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die op 1 januari 2020 van kracht is geworden. Hierin is vastgelegd dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Gevolg hiervan is dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen.

Payrollwerknemers bouwen dus vanaf het nieuwe jaar geen pensioen meer op bij StiPP. Omdat de deelname bij het pensioenfonds StiPP is geëindigd per 1 januari is de payrollwerkgever wettelijk verplicht bij een andere pensioenuitvoerder een ‘adequate pensioenregeling’ regelen voor zijn payrollwerknemers.

Minimumloon

Vanaf 1 januari 2021 verdient een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt, minimaal 1684,80 euro bruto per maand. Daarmee stijgt het minimumloon in 2021 met 0,29 procent ten opzichte van de tweede helft van 2020.

Vrije ruimte WKR verlaagd

Het percentage van 1,2 procent vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18 procent.

De middelen die als gevolg van deze verlaging van de vrije ruimte vrijkomen, moeten worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het wetsvoorstel regelt drie zaken:

  • Werknemers die met pensioen gaan mogen tot 10 procent van hun opgebouwde pensioen op de ingangsdatum van hun pensioen opnemen;
  • Er komt een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing;
  • De mogelijkheden rond verlofsparen worden uitgebreid, zodat duurzame inzetbaarheid meer kansen krijgt.

De inhoud van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen vloeit voort uit het Pensioenakkoord. De Tweede Kamer is in november 2020 met het wetsvoorstel akkoord gegaan. De Eerste Kamer heeft de wet op 22 december in een plenaire vergadering behandeld.

NOW3

Het derde steun- en herstelpakket loopt tot 1 juli 2021. NOW3 tweede tijdvak is aan te vragen vanaf 15 februari 2021.

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30 procent.

Handhaving van Wet DBA waarschijnlijk opnieuw uitgesteld

Handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, is niet op 1 januari 2021 ingegaan. Dit had het kabinet eerder wel aangekondigd. Het wachten is nog altijd op de pilot van de webmodule om te zien of er sprake is van een vast dienstverband of niet. De Belastingdienst heeft het te druk met de coronacrisis.

De opvolger van de VAR ligt inmiddels al jaren op de plank en de handhaving is om verschillende redenen al meerdere malen uitgesteld. Bovendien wil het kabinet eigenlijk naar een ander systeem dan wat de DBA beoogt, dat meer duidelijkheid en zekerheid biedt. Deze keer speelt de coronacrisis de Belastingdienst parten. Die zou eigenlijk in het nieuwe jaar opdrachtgevers die aanwijzingen van de fiscus over regelgeving omtrent zzp’ers negeren, gaan beboeten.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag van €7.030 tot € 3.240 in 2036. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen profiteren in 2021 wel van hogere heffingskortingen en een lager basistarief in de inkomstenbelasting.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het plan. Op 15 december 2020 was het oordeel aan de Eerste Kamer.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven.

De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen.

Met de invoering van de wet hoeft iemand in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van de eventuele partner.

Een aantal organisaties zal gebruik maken van een overgangstermijn, omdat zij iets meer tijd nodig hebben om aan te sluiten op de rekentool die is ontwikkeld om de beslagvrije voet te berekenen. Uiterlijk op 1 juli 2021 zal de wet bij alle betrokken partijen volledig in werking zijn getreden.

In de pijplijn:

  • Bedrijfsarts leidend bij RIV-toets
  • Differentiatie Aof-premie
  • De compensatieregeling van transitievergoeding naar bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever
  • Stijging AOW-leeftijd
  • Vereenvoudiging Wet waardeoverdracht klein pensioen
  • Voorstel van wet inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Bron: pwnet.nl

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram