Geplaatst op:15 april 2019

Zo bouwt u een volledig ontslagdossier op

Wilt u als werkgever een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren? Dan moet u een zo volledig mogelijk ontslagdossier hebben opgebouwd, wil de procedure bij de rechtbank kans van slagen maken. In dit blog vertelt Schravenmade Advocaten hoe u dat doet.

Waarom moet u een ontslagdossier opbouwen?

Vroeger, dat wil zeggen tot de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015, mochten werkgevers in een ontslagprocedure ontslaggronden combineren. Zo werd in de praktijk veel gebruik gemaakt van de combinatie disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Werkgevers hoefden dan niet altijd aan te tonen dat er daadwerkelijk spratke was van disfunctioneren én een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter vond dat het voortzetten van het dienstverband dan meestal niet meer in het belang van beide partijen was. Een onvolledig dossier werd vaak wel gecompenseerd door een hogere ontslagvergoeding voor de werknemer.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is deze werkwijze niet meer mogelijk. Er moet sprake zijn van één voldragen ontslaggrond, die met een dossier is onderbouwd. Daarmee worden werknemers dus beter beschermd. En dat werkt. In de praktijk zien wij namelijk regelmatig dat ontslagdossiers van werkgevers niet altijd volledig zijn en de arbeidsovereenkomst (nog) niet kan worden ontbonden.

Zo bouwt u een volledig ontslagdossier op

Als u een disfunctionerende werknemer wil ontslaan en de werknemer hier niet mee instemt, moet u een procedure voeren bij de rechtbank. In deze procedure moet u aantonen dat er sprake is van zodanig disfunctioneren dat niet langer van u kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Volgens de WWZ is er sprake van disfunctioneren als uw werknemer ongeschikt is om het werk dat u bent overeengekomen te verrichten. Deze ongeschiktheid mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer. Daarnaast eist de WWZ dat u:

  • De werknemer op tijd van de ongeschiktheid in kennis hebt gesteld.
  • De werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebt gesteld het functioneren te verbeteren.
  • Hebt gezorgd voor scholing of verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Heeft u aantoonbaar aan deze eisen voldaan? Dan kunt u de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Om aan te kunnen tonen dat u aan deze eisen hebt voldaan, hebt u in ieder geval de volgende bewijsstukken in uw dossier nodig:

  • De arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en functieomschrijving, zodat blijkt dat het de werknemer vooraf duidelijk was wat u verwachtte.
  • Schriftelijke en voor akkoord (of op zijn minst voor ontvangst) getekende verslagen van periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken. Leg deze verslagen zo objectief mogelijk vast en zorg voor voldoende concrete voorbeelden van het disfunctioneren.
  • Schriftelijke klachten. Zijn er collega’s of klanten die klagen over het functioneren van de werknemer? Zorg er dan voor dat u deze op schrift heeft en met de werknemer bespreekt.
  • De verslagen van deze gesprekken.
  • Een verbeterplan. In dit plan geeft u aan wat er aan schort, wat de doelen voor de komende periode zullen zijn en wat u daar als werkgever aan zult bijdragen. Bijvoorbeeld met scholing, coaching en/of verbetering van de arbeidsomstandigheden. Leg ook vast wat de consequenties zijn als het niet lukt om het functioneren te verbeteren en laat uw werknemer voor akkoord tekenen.
  • (Ondertekende) verslagen van tussentijdse evaluaties van het verbeterplan.
  • Een verslag van uw herplaatsingsinspanningen. Op grond van de WWZ bent u namelijk verplicht te onderzoeken of herplaatsing binnen uw bedrijf mogelijk is, eventueel na scholing.

Hoe lang moet u een ontslagdossier opbouwen?

Uiteraard kost het opbouwen van een dergelijk dossier tijd en moeite. Hoe lang u het dossier moet opbouwen hangt af van de omstandigheden van het geval: de werkzaamheden, de mate van disfunctioneren en de lengte van het dienstverband. U moet uw werknemer in ieder geval voldoende tijd geven om het functioneren te kunnen verbeteren. Een periode van 3 tot 6 maanden zal hiervoor in de meeste gevallen voldoende zijn.

In de toekomst wordt het weer makkelijker werknemers te ontslaan

In de (nabije) toekomst wordt het waarschijnlijk wel weer mogelijk om ontslaggronden te combineren. Het huidige kabinet vindt het huidige ontslagstelsel namelijk te rigide en niet goed aansluiten bij de praktijk. In het regeerakkoord is daarom de cumulatiegrond weer geïntroduceerd: als afzonderlijke ontslaggronden onvoldoende basis bieden voor ontslag, maar er wel meerdere ontslaggronden aanwezig zijn, kan het ontslag straks toch gerechtvaardigd zijn.

De rechter kan in deze situatie de ontslagen werknemer bij wijze van compensatie wel een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reguliere transitievergoeding).

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regeling ingaat. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte houden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u weten of het dossier dat u tot nu toe heb opbouwde volledig is? Neem dan contact met ons op, onze specialisten arbeidsrecht staan voor u klaar.

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram