Geplaatst op:15 juni 2020

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (II)

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR): wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? En wat moet u er nog meer over weten? In het eerste deel gaven wij antwoord op de vraag wanneer een OR verplicht is. In dit deel staat een belangrijk recht van de OR centraal: het adviesrecht. Wat is het en hoe werkt het?

Wat is het adviesrecht?

Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op grond van dit artikel moet u de OR om een schriftelijk advies vragen over belangrijke voorgenomen besluiten van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard.

In het eerste lid van artikel 25 WOR vindt u onderwerpen waarover de OR adviesrecht heeft. Kort gezegd gaat het om besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers, zoals fusies, reorganisaties, uitbreidingen of grote investeringen. Maar ook een verhuizing van het bedrijf naar een andere plaats valt onder het adviesrecht. Naast de in de wet genoemde onderwerpen kunt u met ondernemingsraad afspreken dat zij ook adviesrecht hebben over andere onderwerpen: het bovenwettelijk adviesrecht. De afspraken hierover moet u schriftelijk vastleggen in een ondernemingsovereenkomst.

Hoe gaat het adviesrecht in zijn werk?

De OR heeft dus adviesrecht over belangrijke voorgenomen besluiten. Er is sprake van een voorgenomen besluit als een zogenaamd beleidsvoornemen concreet is uitgewerkt tot een wezenlijk scenario, waarbij duidelijk wordt hoe het verdere besluitvormingsproces eruit zal zien, wat de gevolgen van het besluit zullen zijn en welke maatregelen u wilt treffen om eventueel negatieve gevolgen van het besluit op te vangen.

Of een voorgenomen besluit belangrijk genoeg is om voor te leggen aan de OR, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij spelen het onderwerp van het besluit, het gewicht van het besluit, de aard en de omvang van de activiteiten van de onderneming en het aantal werknemers voor wie het besluit niet verwaarloosbare gevolgen heeft een rol.

Als er sprake is van een belangrijk voorgenomen besluit en u de OR dus adviesrecht heeft, moet u dit advies vragen op het moment dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. De OR moet namelijk nog alternatieven kunnen aandragen. U mag het advies dus niet alleen ‘voor de vorm’ vragen. Als u besluit om geen advies te vragen, kan de OR tegen
dit besluit beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.

U moet het advies schriftelijk aanvragen. Hierbij moet u een overzicht verstrekken van het voorgenomen besluit, de beweegredenen en de gevolgen voor de in de onderneming werkzame personen. De OR mag aanvullende informatie bij u opvragen.

Als de OR advies heeft uitgebracht en u bent het er niet mee eens, moet u in uw besluit gemotiveerd ingaan op alle argumenten uit het advies. U mag dus niet volstaan met de opmerking dat u het advies niet volgt. In dat geval moet u de uitvoering van het besluit ook een maand opschorten, zodat de OR in die periode beroep kan instellen bij de Ondernemingskamer.

Als de OR beroep aantekent tegen uw besluit, bekijkt de Ondernemingskamer of u, gelet op alle omstandigheden van het geval en op de betrokken belangen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Als dat niet zo is kan de rechter u verplichten om het besluit (gedeeltelijk) in te trekken, de gevolgen van het besluit ongedaan te maken of u een verbod opleggen om het besluit uit te voeren.

Vragen?

Heeft u vragen over het advies of een andere OR-kwestie? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten medezeggenschapsrecht staan voor u klaar!

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram