Geplaatst op:15 augustus 2019

Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

Uw onderneming gebruikt hopelijk sinds jaar en dag een opdrachtbevestiging waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Onderaan elke e-mail en elke offerte staat dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn en er wordt naar de vindplaats van die voorwaarden op uw bedrijfssite verwezen. Bij het sluiten van overeenkomsten ziet u er op toe dat u altijd een setje met uw algemene voorwaarden overhandigd wordt aan uw wederpartij. Het lijkt er zo op dat dit goed dicht getimmerd is. Maar is dat zo?

In een recente procedure stond ik een onderneming, bij die bij het contracteren de algemene voorwaarden van de wederpartij, tevens een onderneming, had geaccepteerd, althans, dit stond in de
overeenkomst en in de correspondentie van partijen onderling. Cliënte heeft deze algemene voorwaarden echter nooit ontvangen. In de procedure stelde wij ons op het standpunt dat de algemene voorwaarden nooit zijn verstrekt aan mijn cliënte, en daarom zijn die algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst. Voor het van toepassing zijn van algemene voorwaarden zijn twee punten van groot belang:

  • In de overeenkomst moet expliciet vermeld worden dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn
  • De algemene voorwaarden moeten overhandigd worden aan de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst.

Nu ik namens cliënte een beroep erop deed dat de algemene voorwaarden niet aan mijn cliënte zijn verstrekt en dus niet van toepassing zouden zijn, moet de wederpartij aantonen dat hij deze algemene voorwaarden wél heeft verstrekt aan mijn cliënte. In de overeenkomst van de wederpartij stond de volgende tekst: ‘de algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zullen op uw verzoek onverwijld en kosteloos worden toegezonden.’

De rechter oordeelde dat dit niet voldoende was voor het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden en deze waren dus niet van toepassing op de overeenkomst. Waarom was dit zo belangrijk? Dit was voor mijn cliënte cruciaal, omdat nu de weg vrij was om de aanzienlijke schade die mijn cliënte door de wederpartij had geleden, bij de wederpartij te kunnen verhalen. In de algemene voorwaarden stond namelijk dat de wederpartij niet aansprakelijk was voor door de wederpartij veroorzaakte schade. Omdat de algemene voorwaarden niet ter hand waren gesteld of waren meegezonden per e-mail waren ze niet van toepassing en konden ze zich niet beroepen op uitsluiting van aansprakelijkheid

Vragen?

Wilt u er zeker van zijn dat uw algemene voorwaarden wel van toepassing zijn en een rechterlijke toets kunnen doorstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag onze advocaten dan naar een praktisch advies.

PRIVACYRECHT

PRIVACYRECHT

Het privacyrecht wordt steeds belangrijker. Vanuit Europese en nationale overheden komt er steeds nieuwe wet- en regelgeving op organisaties af. Tegelijkertijd krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens steeds meer mogelijkheden om die wetten en regels ook te handhaven, en om organisaties hoge boetes op te leggen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram