Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme binnen het arbeidsrecht. 

CAO-recht

Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme binnen het arbeidsrecht. Het gaat bij dit rechtsgebied niet alleen om het onderhandelingsproces tussen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties). In de praktijk doen zich regelmatig lastige juridische vraagstukken voor over de werkingssfeer van een CAO, de uitleg van specifieke CAO-bepalingen, de algemeen verbindendverklaring van een CAO, en uiteraard ook over de naleving van CAO's. Bij fusies en overnames speelt daarnaast vaak het probleem van samenloop van CAO's.

Het is daarom belangrijk dat u zich, als u te maken krijgt met een CAO-vraagstuk, laat adviseren door ervaren advocaten die zijn gespecialiseerd in het CAO-recht.

Advocaat CAO-recht

De advocaten CAO-recht van Schravenmade hebben veel ervaring met het onderhandelen, adviseren en procederen over CAO-vraagstukken. Wij combineren brede en actuele kennis met ruim 40 jaar ervaring en staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Onze advocaten CAO-recht staan u graag bij met:
 • advies bij onderhandelingstrajecten
 • advies over de werkingssfeer van een CAO
 • advies over de uitleg van bepalingen
 • advies over algemeen verbindendverklaringen
 • advies over dispensatie of ontheffing van algemeen verbindendverklaringen
 • advies en procedures over de naleving van een CAO
 • advies en procedures over loonvorderingen
 • advies over samenloop bij fusies en overnames

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst tussen één of meer werkgevers of werkgeversverenigingen aan de ene kant en één of meer werknemersverenigingen (vakbonden) aan de andere kant. In een CAO staan arbeidsvoorwaarden die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen.

Het CAO-recht is geregeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO). Achtergrond van deze wet is de gedachte dat de ongelijke onderhandelingspositie van de individuele werknemer kan worden gecompenseerd door vakbonden over de arbeidsvoorwaarden te laten onderhandelen met (vertegenwoordigingen van) werkgevers.

Juridisch advies bij CAO-recht

Terwijl toch ruim 80% van de Nederlandse werknemers wordt gebonden door een CAO, is het helaas niet altijd even helder wanneer een CAO op een individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Een werkgever die partij is bij een CAO, of lid is van een werkgeversvereniging die partij is bij een CAO, is gebonden door die CAO. De CAO is dan van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen die werkgever en de werknemers. Dat is in ieder geval zo als de werknemer lid is van een vakbond die ook partij is bij de CAO, maar meestal ook als de werknemer geen lid is van een betrokken vakbond.

Als een werkgever geen partij is bij een CAO, is de CAO in principe niet van toepassing.
Als de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van mening is dat een CAO, of bepaalde bepalingen daaruit gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de sector werkzame werknemers, kan hij de CAO of die bepalingen algemeen verbindend verklaren. Dan zijn ook de werkgevers en werknemers die geen partij waren bij de CAO toch gebonden aan de CAO, tenzij er sprake is van een ontheffing of dispensatie.

Als een CAO op een arbeidsovereenkomst van toepassing is, is in principe iedere afspraak in de arbeidsovereenkomst die in strijd is met de CAO, nietig. Bij een zogenaamde ‘minimum-CAO’ mag wel van de regels in de cao worden afgeweken, maar alleen in het voordeel van de werknemer.

Een CAO wordt altijd aangegaan voor een bepaalde tijd, met een maximum van vijf jaar. Op het moment dat de CAO afloopt zijn er drie mogelijkheden:

 • De CAO wordt verlengd.
 • De CAO loopt af, maar er komen nieuwe onderhandelingen en dus een nieuwe CAO.
 • De CAO loopt af, maar er komt (nog) geen nieuwe CAO. Als de werkgever partij was bij de oude CAO blijven de rechten uit deze CAO gelden. Dit heet nawerking.
Heeft u vragen over het CAO-recht? Neemt u dan gerust contact met ons op.Heeft u vragen over het CAO-recht? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Telefonisch adviesgesprek

Zit u met een juridisch vraagstuk over het CAO-recht? Dan kunt u bij ons kantoor, geheel vrijblijvend, een telefonisch adviesgesprek aanvragen. Dit gesprek heeft u dan met een gespecialiseerde advocaat, die max. 30 minuten voor u vrijmaakt om uw kwestie te bespreken. U krijgt hierdoor snel duidelijkheid over wat wij voor u kunnen betekenen.

Elke werkdag bereikbaar
Stel uw vraag

E-mail specifieke vragen
info@Schravenmade.nl
Bel ons voor al uw vragen: 
0346-55 47 03

Contactinformatie

Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
Tel: 0346-55 47 03
Fax: 0346-56 07 64
Info@Schravenmade.nl

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief

advocaat utrecht high trust
envelopephone-handset
Share This
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram