Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme binnen het arbeidsrecht. 

CAO-recht

Het CAO-recht wordt steeds meer een apart specialisme binnen het arbeidsrecht. Het gaat bij dit rechtsgebied niet alleen om het onderhandelingsproces tussen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties). In de praktijk doen zich regelmatig lastige juridische vraagstukken voor over de werkingssfeer van een CAO, de uitleg van specifieke CAO-bepalingen, de algemeen verbindendverklaring van een CAO, en uiteraard ook over de naleving van CAO's. Bij fusies en overnames speelt daarnaast vaak het probleem van samenloop van CAO's.

Het is daarom belangrijk dat u zich, als u te maken krijgt met een CAO-vraagstuk, laat adviseren door ervaren advocaten die zijn gespecialiseerd in het CAO-recht.

Advocaat CAO-recht

De advocaten CAO-recht van Schravenmade hebben veel ervaring met het onderhandelen, adviseren en procederen over CAO-vraagstukken. Wij combineren brede en actuele kennis met ruim 40 jaar ervaring en staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Onze advocaten CAO-recht staan u graag bij met:
 • advies bij onderhandelingstrajecten
 • advies over de werkingssfeer van een CAO
 • advies over de uitleg van bepalingen
 • advies over algemeen verbindendverklaringen
 • advies over dispensatie of ontheffing van algemeen verbindendverklaringen
 • advies en procedures over de naleving van een CAO
 • advies en procedures over loonvorderingen
 • advies over samenloop bij fusies en overnames

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst tussen één of meer werkgevers of werkgeversverenigingen aan de ene kant en één of meer werknemersverenigingen (vakbonden) aan de andere kant. In een CAO staan arbeidsvoorwaarden die bij individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen.

Het CAO-recht is geregeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO). Achtergrond van deze wet is de gedachte dat de ongelijke onderhandelingspositie van de individuele werknemer kan worden gecompenseerd door vakbonden over de arbeidsvoorwaarden te laten onderhandelen met (vertegenwoordigingen van) werkgevers.

Juridisch advies bij CAO-recht

Terwijl toch ruim 80% van de Nederlandse werknemers wordt gebonden door een CAO, is het helaas niet altijd even helder wanneer een CAO op een individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Een werkgever die partij is bij een CAO, of lid is van een werkgeversvereniging die partij is bij een CAO, is gebonden door die CAO. De CAO is dan van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen die werkgever en de werknemers. Dat is in ieder geval zo als de werknemer lid is van een vakbond die ook partij is bij de CAO, maar meestal ook als de werknemer geen lid is van een betrokken vakbond.

Als een werkgever geen partij is bij een CAO, is de CAO in principe niet van toepassing.
Als de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van mening is dat een CAO, of bepaalde bepalingen daaruit gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de sector werkzame werknemers, kan hij de CAO of die bepalingen algemeen verbindend verklaren. Dan zijn ook de werkgevers en werknemers die geen partij waren bij de CAO toch gebonden aan de CAO, tenzij er sprake is van een ontheffing of dispensatie.

Als een CAO op een arbeidsovereenkomst van toepassing is, is in principe iedere afspraak in de arbeidsovereenkomst die in strijd is met de CAO, nietig. Bij een zogenaamde ‘minimum-CAO’ mag wel van de regels in de cao worden afgeweken, maar alleen in het voordeel van de werknemer.

Een CAO wordt altijd aangegaan voor een bepaalde tijd, met een maximum van vijf jaar. Op het moment dat de CAO afloopt zijn er drie mogelijkheden:

 • De CAO wordt verlengd.
 • De CAO loopt af, maar er komen nieuwe onderhandelingen en dus een nieuwe CAO.
 • De CAO loopt af, maar er komt (nog) geen nieuwe CAO. Als de werkgever partij was bij de oude CAO blijven de rechten uit deze CAO gelden. Dit heet nawerking.
Heeft u vragen over het CAO-recht? Neemt u dan gerust contact met ons op.Heeft u vragen over het CAO-recht? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Telefonisch adviesgesprek

Zit u met een juridisch vraagstuk over het CAO-recht? Dan kunt u bij ons kantoor, geheel vrijblijvend, een telefonisch adviesgesprek aanvragen. Dit gesprek heeft u dan met een gespecialiseerde advocaat, die max. 30 minuten voor u vrijmaakt om uw kwestie te bespreken. U krijgt hierdoor snel duidelijkheid over wat wij voor u kunnen betekenen.

Berichten over CAO-recht

6 oktober 2019
Wanneer mag een werkgever een werknemer schorsen?

Als een werknemer zich op het werk ongepast gedraagt gaan werkgevers nog wel eens over tot een schorsing of een non-actiefstelling. Omdat zij willen onderzoeken wat er precies is gebeurd bijvoorbeeld. Maar aan welke regels moeten werkgevers zich daarbij houden? Schravenmade Advocaten legt het graag uit. Wat is een schorsing of non-actiefstelling? De schorsing van […]

Lees verder
20 augustus 2019
Ontslag van 50+ na 1 januari 2020

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De kantonrechtersformule werd vervangen door de transitievergoeding en dat was voor werkgevers zeer gunstig. Echter zal deze overgangsregeling vervallen per 1 januari 2020. Veel vijftigplussers werden hierdoor behoorlijk benadeeld. Omdat vijftigplussers veel moeilijker een baan vinden is er […]

Lees verder
19 augustus 2019
Inzet eigen personeel bij staking

Op 19 juli 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven dat een werkgever (EasyJet) eigen personeel mag inzetten om de werkzaamheden van stakend personeel over te nemen, zelfs als de werknemers die worden ingezet betere arbeidsvoorwaarden hebben en buiten het conflict staan en daarbij geen belang hebben. De werkgever handelt dan niet onrechtmatig en niet in […]

Lees verder
1 juli 2019
Hogere WW-premie voor tijdelijk werk

Met de Wet arbeidsmarkt in balans komt er een nieuw WW-premiestelsel. De oude sectorpremie en de Awf-premie verdwijnen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie aangepast naar de aard van het contract. Huidige WW-premie Onder de huidige wetgeving betalen werkgevers de eerste zes maanden een premiedifferentiatie met een WW-premie per sector. Na dit eerste halfjaar […]

Lees verder

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram