Geplaatst op:30 augustus 2020

De OR en het recht op informatie (V)

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR): wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? En wat moet u nog meer over de OR weten? In dit artikel staat het recht op informatie van de OR centraal. Wat is het en hoe werkt het?

Het recht op informatie

Het recht op informatie is een belangrijk recht van de ondernemingsraad. Zonder adequate informatie kan de OR zijn taken namelijk niet goed uitoefenen. Het recht op informatie is geregeld in verschillende artikelen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarbij maken we onderscheid tussen informatie die u verplicht bent (periodiek) op eigen intitiatief te verstrekken en informatie die de OR mag opvragen omdat de leden die gegevens nodig hebben voor de invulling van hun taak.

Verplichte informatie

Op grond van artikel 31 WOR ben u verplicht om bij het begin van iedere zittingsperiode de OR gegevens te verstrekken over:

  • De rechtsvorm van uw onderneming. Als uw onderneming een niet-publiekrechtelijk rechtspersoon is (meestal een bv of een nv), moet u ook de statuten verstrekken.
  • De naam en de woonplaats van de ondernemer en degenen die feitelijk zeggenschap over de onderneming hebben.
  • De zeggenschapsverhoudingen binnen de onderneming.
  • De duurzame betrekkingen die u als ondernemer onderhoudt en die van wezenlijk belang zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Denk hierbij aan belangrijke afnemers en (krediet)verstrekkers.
  • De organisatiestructuur, leidinggevenden en de bevoegdheidsverdeling.

Doet zich ten aanzien van deze gegevens een wijziging voor? Dan moet u de OR dat zo snel mogelijk laten weten.

Op grond van artikel 31a WOR bent u daarnaast verplicht om minimaal tweemaal per jaar de volgende financieel-economische informatie aan de OR te verstrekken:

  • Algemene gegevens over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming.
  • De (geconsolideerde) jaarrekening en het financieel jaar verslag.
  • Informatie over investeringen in binnen- en buitenland
  • De plannen en verwachtingen voor het komende tijdvak.
  • Als u een meerjarenplan, een raming of begroting opstelt, moet u deze (of een samenvatting daarvan) ook aan de OR verstrekken.

Op grond van artikel 31b WOR moet u minimaal eenmaal per jaar informatie aan de OR verstrekken over de werkgelegenheid binnen uw onderneming, het gevoerde sociale beleid en de ontwikkeling van de personeelsbezetting in het komende jaar. Heeft u uitzendkrachten in dienst? Dan moet u daar ook informatie over verstrekken.

Heeft uw onderneming meer dan 100 werknemers? Dan moet u de OR op grond van artikel 31d WOR minimaal eenmaal per jaar informatie geven over de arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming. Ook mag de OR de beloning en arbeidsvoorwaarden van het bestuur inzien, evenals de hoogte van de vergoedingen voor de raad van toezicht of raad van commissarissen.

De informatie zoals bedoeld in artikel 31a, 31b en - indien van toepassing - 31d WOR bespreekt u met de OR in de overlegvergadering, die u minimaal tweemaal per jaar moet houden.

Andere informatie

Naast de verplichte informatie moet u, als de OR daarom vraagt, alle informatie verstrekken die de leden redelijkerwijs nodig hebben voor de invulling van hun taak. Als de OR daarom verzoekt, moet u dat bovendien schriftelijk doen.

In eerdere artikelen bespraken wij andere rechten van de ondernemingsraad, zoals het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. Om deze rechten goed uit te kunnen oefenen, mag de OR informatie dus bij u opvragen. Wel moet de OR daarbij aangeven voor welke specifieke taak die informatie van belang is.

Ziet u de noodzaak tot het geven van die informatie niet? Dan hoeft u de informatie niet te verstrekken. De OR mag dan op grond van de geschillenregeling uit art. 36 WOR de kantonrechter vragen daarover een beslissing te nemen.

Geheimhouding

In sommige gevallen zult u (schriftelijk) vertrouwelijke informatie aan de OR moeten verstrekken. Op grond van artikel 20 WOR kunt u de OR dan geheimhouding opleggen.

Vragen?

Heeft u vragen over het recht op informatie of een andere OR-kwestie? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten medezeggenschapsrecht staan voor u klaar!

Lees ook:

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling. Wetgeving verandert continu, rechtspraak en literatuur geven steeds weer een andere kijk op de zaken.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram