Geplaatst op:4 november 2020

De plichten van de OR (VII)

In een serie artikelen bespreekt Schravenmade Advocaten de ondernemingsraad (OR): wat zijn de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de OR? In de eerste delen van de serie hebben we vooral de rechten en bevoegdheden van de OR uitgelicht, in dit laatste deel staan de verplichtingen van de OR centraal.

De plicht om een reglement te maken en na te leven 

In artikel 8 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de verplichting opgenomen om een reglement te maken en dit reglement na te leven. In het reglement moeten bepalingen worden opgenomen voor een correct verloop van OR-verkiezingen en een goede werkwijze van de OR, zoals over de kandidaatstelling van OR-leden, de samenstelling van de OR en de besluitvorming binnen de OR. In het reglement mogen geen bepalingen worden opgenomen die in strijd zijn met de wet of die een juiste toepassing van de wet in de weg staan.   

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Voorbeeldreglement OR opgesteld dat hierbij als leidraad kan dienen. 

Voordat het reglement wordt vastgesteld moet de OR het voorleggen aan de ondernemer, zodat deze zijn standpunt kenbaar kan maken. Ook moet de OR een exemplaar van het vastgestelde reglement aan de ondernemer verstrekken. 

Geheimhouding

In artikel 20 van de WOR is de geheimhoudingsplicht van de OR opgenomen. De OR heeft namelijk een aantal rechten waardoor OR-leden vaak (eerder) op de hoogte zijn van zaken. Voor de rust binnen de onderneming is het belangrijk dat de OR-leden deze informatie niet met andere medewerkers delen. 

De geheimhoudingsplicht ziet op: 

  • Alle zaken- en bedrijfsgeheimen die de OR-leden in hun hoedanigheid vernemen
  • Alle aangelegenheden waarvan de OR zelf of de ondernemer geheimhouding heeft opgelegd. Hierbij moet worden aangegeven welke gegevens onder de geheimhouding vallen, hoe ver de plicht strekt en tot wanneer de geheimhoudingsplicht duurt. Om te  voorkomen dat de OR helemaal niet met de achterban kan overleggen is het belangrijk dat de OR hierover duidelijke afspraken maakt met de ondernemer.
  • Alle aangelegenheden waarvan de OR-leden het vertrouwelijke karakter moeten  begrijpen. 

De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover iemand die in het kader van een rechterlijke opdracht onderzoek moet doen naar de gang van zaken binnen de onderneming, zoals een onderzoeker die door de Ondernemingskamer is aangesteld. Deze plicht geldt ook niet als de OR over een onderwerp, waarvoor geheimhouding is opgelegd, wil overleggen met een buitenstaander. In dat geval moet de ondernemer hiervoor wel toestemming geven en moet de buitenstaander schriftelijk verklaren dat hij geheimhouding in acht zal nemen. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht als een medewerker geen lid meer is van de OR of niet meer bij de onderneming werkt. 

Schending van de geheimhoudingsplicht door OR-leden kan forse consequenties hebben, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van een dringende reden of ontslag op staande voet. 

Stimulerende taken 

In artikel 28 WOR wordt een aantal ‘zorgtaken’ van de OR opgesomd. Zo moet de OR:

  • Bevorderen dat de binnen de onderneming geldende voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden worden nageleefd
  • Werkoverleg bevorderen. 
  • Waken tegen discriminatie en de gelijke behandeling bevorderen. 
  • De zorg voor het milieu bevorderen. 

Vragen?
Heeft u vragen over een van deze plichten? Of speelt er een OR-kwestie binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op, onze specialisten medezeggenschapsrecht staan voor u klaar! 

Lees ook:  

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht is één van de specialismen van Schravenmade Advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring met het adviseren en ondersteunen van ondernemingen, van groot tot klein. Wij hebben ervaring in het oplossen van conflicten in en buiten de rechtszaal.

Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende expertises. Of het nu gaat om het oprichten van een onderneming, het opstellen of beoordelen van contracten, een fusie of overname of de uitkoop van aandeelhouders, wij staan met deskundig advies voor u klaar.

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram