28 november 2019
Vacature: Jurist medewerker (40 uur)

Schravenmade Advocaten is een klein gerenommeerd kantoor gefocust op de ondernemer. Wij zijn op zoek naar een nieuwe jurist medewerker om ons juridisch team te versterken.  Wij bieden de dynamiek van de advocatuur, het sparren met cliënten en het oplossen van uiteenlopende zaken in de civiele ondernemingspraktijk, en combineren dat met de zekerheid van een vast […]

Read More
23 november 2016
Ambtenaar wordt gewone werknemer

Ambtenaar wordt gewone werknemer Ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Hierdoor wordt het makkelijker om een ambtenaar te ontslaan. Ook kunnen ze makkelijker overstappen naar het bedrijfsleven. Nadat het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren is ingegaan, vallen alle ambtenaren- behalve bij de politie, defensie en […]

Read More
22 november 2016
Banken tekenen sociaal convenant

Dertien Nederlandse banken hebben een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden in hun sector aan te pakken. Ook de ministers Dijsselbloem van Financiën en Ploumen van Buitenlandse Handel hebben ondertekend. De ondertekenaars beoordelen de investeringen en financieringsverzoeken van banken of hun zakelijke partners op mogelijke schendingen van mensenrechten. Speerpunten zijn tegengaan van kinderarbeid, bevorderen […]

Read More
19 april 2016
Statutair directeur

De term statutair directeur komt in de wet niet voor. Het wordt als synoniem gebruikt voor een bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek van een besloten vennootschap dan wel van een naamloze vennootschap. Voor een statutair directeur (hierna: bestuurder) geldt een afwijkend ontslagregime. Dit komt doordat op zijn rechtsbetrekking niet alleen het arbeidsrecht […]

Read More
19 april 2016
Onredelijk ontslag

Wanneer een arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV Werkbedrijf wordt opgezegd betekent dit niet dat de weg naar de rechter voor de ontslagen werknemer gesloten is. Hij kan in bepaalde gevallen alsnog terecht bij de rechter voor een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze procedure kan de rechter worden verzocht alsnog een ontslagvergoeding vast […]

Read More
19 april 2016
Overeenkomst voor onbepaalde tijd

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd zijn al eerder genoemd: beëindiging met wederzijds goedvinden opzegging van de arbeidsovereenkomst nadat een ontslagvergunning is afgegeven door het UWV Werkbedrijf ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter ontslag op staande voet De laatste jaren kiezen werkgevers steeds vaker voor een ontbinding van de […]

Read More
19 april 2016
Overeenkomst voor bepaalde tijd

Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat partijen al van te voren af hebben gesproken wanneer de overeenkomst eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd door beide partijen zonder tegenspraak (stilzwijgend) wordt voortgezet, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere […]

Read More
19 april 2016
Ontslaggronden

Binnen het Nederlandse arbeidsrecht kan men met name vijf verschillende ontslaggronden onderscheiden. Hieronder volgt een overzicht van deze gronden met bij elk een korte uitleg. Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen Deze grond wordt gebruikt als verzamelbegrip en komt men vaak tegen in tijden van economische recessie. Onder bedrijfseconomische redenen vallen onder meer reorganisaties, faillissementen, […]

Read More
19 april 2016
Ontslag op staande voet

Wat is ontslag op staande voet? Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst die onmiddellijk en per direct ingaat. Er is geen opzegtermijn en er is geen toestemming van het UWV Werkbedrijf vereist. De werkgever kan een ontslag op staande voet geven maar de werknemer kan zelf ook ontslag op staande voet […]

Read More
19 april 2016
Ontbinding arbeidsovereenkomst

In Nederland hebben wij een duaal ontslagstelsel. Dit houdt in dat een werknemer slechts op twee manieren ontslagen kan worden, via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via een ontslagaanvraag bij het UWV werkbedrijf. Hieronder volgt een overzicht van de ontbindingsprocedure. De ontbindingsprocedure begint met het schriftelijk indienen van een verzoekschrift bij de sector kanton […]

Read More
19 april 2016
Kort geding procedure

Een kort geding procedure vindt plaats bij de Rechtbank of voor de President van de Rechtbank dan wel in arbeidszaken bij het kantongerecht, wanneer de eiser een spoedeisend belang heeft, bijvoorbeeld bij staking van de loonbetaling of schorsing door de werkgever of in geval van een concurrentiebeding. In zaken waarin het van groot belang is […]

Read More
19 april 2016
Fusie en overname

Het is mogelijk dat niet het werk verandert maar wel de werkgever doordat de onderneming wordt overgenomen door een andere onderneming. De hoofdregel in dit soort gevallen luidt dat door de overgang van een onderneming de rechten en plichten van de werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijgende onderneming. In principe betekent dit dat de […]

Read More
19 april 2016
Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding (of zoals het vaak wordt genoemd non-concurrentiebeding) verbiedt werknemers om tijdens een bepaalde periode van doorgaans een jaar, na afloop van hun arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten ten opzichte van hun oude werkgever. Bijvoorbeeld door in dienst te treden bij een concurrent of via het opstarten van een eigen bedrijf met werkzaamheden in […]

Read More
19 april 2016
Bereken zelf uw gouden handdruk

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer toekent als schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag. U wordt geconfronteerd door uw werkgever met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als u of uw werkgever geen bezwaar heeft tegen uw vertrek, dan wordt de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigd. Daarbij kunt u met uw […]

Read More
19 april 2016
Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan. Wanneer deze schriftelijk wordt aangegaan dan kan dit gebeuren in de vorm van een aanstellingsbrief, maar ook via een uitgebreid contract met vele bepalingen. Welke vorm een arbeidsovereenkomst ook krijgt, de werkgever is verplicht om op een groot aantal punten schriftelijk informatie aan de werknemer te verschaffen […]

Read More
19 april 2016
Ambtenaren en de werkloosheidswet

Vanaf 2001 geldt de Werkloosheidswet, de WW, ook voor ambtenaren. Daarmee is een einde gekomen aan het systeem van de wachtgeldregeling. Als ambtenaar kan er echter in veel gevallen nog aanspraak gemaakt worden op andere regelingen die een aanvulling op de WW uitkering kunnen vormen. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke regelingen. Om in aanmerking te […]

Read More

Recente berichten

Waar kunnen we u mee helpen?

Adviesgesprek aanvragen

Vraag nu een juridisch adviesgesprek aan en krijg vrijblijvend advies van onze specialisten.
Adviesgesprek aanvragen

Contact opnemen

Onze medewerkers voorzien u graag van advies en ondersteuning. Neem contact met ons op met uw vragen.
Contact opnemen
Schravenmade Advocaten in Maarssen, Utrecht, onderscheidt zich al meer dan 40 jaar door specialisatie in vooral ondernemingsrecht, waaronder arbeidsverhoudingen, ambtenarenrecht en ontslagrecht. Bovendien begeleiden we fusies en overnames.
Schravenmade Advocaten heeft geen stichting derdengelden. Schravenmade Advocaten ontvangt daarom geen derdengelden.
© Copyright 2024 - Schravenmade Advocaten - Alle rechten voorbehouden
Bisonspoor 1218
3605 KZ Maarssen
0346-56 07 64
Adviesgesprek aanvragenContact opnemen
Schravenmade Advocaten doceren o.a. voor de NVM en is betrokken bij het onderwijs aan 2 juridische scholen.
Wilt u onze informatieve nieuwsbrief ontvangen?

pencilphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram